A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 04/2017

Vrijdag 28 april 2017

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • AANKONDIGINGEN
  • Vroegtijdige zorgplanning: nieuwe brochure op www.delaatstereis.be 
  • Studienamiddag over wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg

 • VOOR U GELEZEN
  • Hoe zorgen voor een patiënt als je een andere taal spreekt?
  • De ervaring een ouder te zijn met kanker in een gevorderd stadium

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING
  • 'Werken met de richtlijn delier bij palliatieve patiënten'
  • 'Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo?'

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Garant-congres 'Ethische vraagstukken in de ouderenzorg': 11 mei 2017

 • VACATURES

 • BOEKENNIEUWS

 • FEDERATIE IN DE MEDIA

AANKONDIGINGEN

Vroegtijdige zorgplanning: nieuwe brochure op www.delaatstereis.be

Op onze website www.delaatstereis.be vindt u al vele jaren een downloadbare versie van het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg' van M. Keirse, M. Cosyns, H. Nijs en K. Schutyser.

Vanaf vandaag vindt u daarnaast ook de brochure 'Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg. Leidraad bij vroegtijdige zorgplanning' van het Palliatief Support Team van UZ Leuven. De brochure werd specifiek voor patiënten van UZ Leuven ontwikkeld. Het oogmerk is niet alleen een formulier aan te bieden waarin patiënten hun wensen m.b.t. hun levenseindezorg kunnen vastleggen, maar vooral een leidraad te bieden die de dialoog en uiteindelijk een proces van continu overleg tussen patiënt en zorgverleners op gang kan brengen. De Federatie werkte mee aan de validatie van deze brochure door een expertgroep samen te stellen.

Geïnteresseerde patiënten en zorgverleners mogen de brochure downloaden via deze link en gebruiken. Ziekenhuizen of andere instellingen die de brochure voor eigen gebruik willen overnemen, worden verzocht contact op te nemen met het Palliatief Support Team UZ Leuven. Bij de leidraad hoort ook een 'Traject', dit is informatie voor zorgverleners. De link naar het traject kan men hier terugvinden.

Gebruikers van dit materiaal die dit wensen kunnen middels een feedbackvragenlijst bijdragen aan de dataverzameling voor een bruikbaarheidsstudie. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met Arne Heylen.

top

Studienamiddag over wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg
Studienamiddag op vrijdag 5 mei 2017 - van 12u30 tot 16u in Vilvoorde ! Voor al wie betrokken is bij onderzoek en onderwijs in palliatieve zorg

Vorige maand berichtten we reeds over onze studienamiddag van vrijdag 5 mei 2017. In de flyer vindt u nu het programma terug van wat de Federatie die dag te bieden heeft. Doelgroep van deze namiddag:

 • lectoren, docenten en professoren die onderzoek verrichten of coördineren m.b.t. palliatieve zorg en zorg aan het levenseinde, ongeacht discipline of beroepsgroep ('van epidemiologie tot ethiek').
 • ook wie betrokken is bij onderwijs in palliatieve zorg en levenseinde is welkom. 

Locatie
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde - op wandelafstand van het station van Vilvoorde. 
De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link voor donderdag 28 april 2017. Voor vragen kan u steeds terecht bij Jessica Fraeyman of tel 02 255 30 40.

top

VOOR U GELEZEN
Hoe zorgen voor een patiënt als je een andere taal spreekt?

In een cultureel diverse samenleving komt het meer en meer voor dat patiënten een taal spreken die de zorgverleners niet machtig zijn. Wanneer dit gebeurt, treden familieleden vaak op als tolk tussen de zorgverlener en de patiënt. Dit kan echter ook voor misverstanden zorgen in de praktijk. In dit artikel reflecteren de auteurs over een casus in de palliatieve zorg die enkele ethische dilemma's blootlegt:

 • Hoe de autonomie van de patiënt beschermen tegen paternalistische tussenkomsten van familieleden?
 • Hoe de context van de relatie respecteren waarin die autonomie kan plaatsvinden?
 • Hoe de etnisch-culturele waarden van de patiënt en diens familie respecteren?


Volledige bespreking ...

top

De ervaring een ouder te zijn met kanker in een gevorderd stadium

In deze studie is nagegaan wat de potentiële palliatieve noden zijn van patiënten met een gevorderde, gemetastaseerde kanker die ouder zijn van een minderjarig kind. Het doel is tot een beschrijving te komen van deze ervaring om op die manier tot een betere palliatieve zorg te komen voor deze doelgroep. Uit de kwalitatieve studie kwamen vier belangrijke thema's naar voor aangaande de ervaringen van ouders met een gevorderde kanker:

 1. Bezorgdheden omtrent de impact van ziekte en overlijden op de kinderen
 2. Het verlies van ouderlijke rollen en verantwoordelijkheden
 3. Het behouden van ouderlijke verantwoordelijkheden ondanks de levensbedreigende ziekte
 4. Het ouderschap beïnvloedt de beslissingen omtrent kankerbehandelingen

De auteurs eindigen hun artikel met een aantal suggesties voor een optimalere palliatieve zorg voor deze doelgroep. Zo wijzen ze erop dat een aantal screeninginstrumenten die vaak gebruikt worden voor het meten van psychosociale stress geen volledig zicht bieden op de concrete bezorgdheden van deze patiëntengroep.

Volledige bespreking ...

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • De opleiding Werken met de richtlijn delier bij palliatieve patiënten wordt georganiseerd in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen op zaterdag 10 juni 2017 in Wilrijk. Dr. Gert Huysmans, Dr. Anne Beyen en Mevr. Christine De Coninck leggen de richtlijn stap voor stap uit en overlopen de bestaande medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden. Meer informatie.

 • De tweedaagse opleiding Aandacht voor het spirituele in palliatieve zorg: hoezo? wordt dit jaar hernomen op 3 en 17 oktober 2017, eveneens in samenwerking met de netwerken van de provincie Antwerpen. Lesgever is dr. Marc Desmet. Deze opleiding gaat door in Geel. Meer informatie.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Garant-congres 'Ethische vraagstukken in de ouderenzorg': 11 mei 2017

Bij een groot aantal handelingen door de hulpverlener in de ouderenzorg spelen ethische uitgangspunten een essentiële rol. Elke visie of opvatting omtrent zorg wordt (mede) gestuurd door - al dan niet uitgesproken - ethische standpunten, met existentiële vragen. Tijdens dit congres komen belangrijke onderwerpen aan bod, met theoretische kaders, modellen voor de praktijk, kritische reflectie en discussie.

Programma en meer info in de flyer.

top

VACATURES

Heidehuis vzw, Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, is op zoek naar een deeltijds verpleegkundige (75%). Solliciteren voor 26 mei 2017. Meer info.

                                                                                                                                                                                                                   top

BOEKENNIEUWS
Euthanasie bij psychisch lijden. Het hellend vlak dat overslaat? (Fracarita-reeks, nr. 9)

René Stockman, Marc Calmeyn, Marc Eneman & Herman De Dijn
Garant Uitgevers nv, 2017, 68 pag.
ISBN 978 90 4413 518 3

Vier auteurs buigen zich over de vraag hoe het verder moet met de euthanasie bij psychisch lijden. Ze doen het uit medische, filosofische en gelovige hoek en proberen vanuit deze invalshoeken de vraag te beantwoorden wat mensen met psychisch lijden brengt om de euthanasievraag te stellen.

Lees meer ...

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Denkbeeld, april 2017, Voor ik het vergeet, artikel van Ivan Vandecandelaere - referentiepersoon dementie in WZC De Ruyschaert - over de applicatie 'Voor ik het vergeet'. Een kortere versie van het artikel verscheen ook in Pallium, april 2017, Vroegtijdige zorgplanning. App 'Voor ik het vergeet' geeft persoon met dementie een stem.

Steunpunt Mantelzorg, april 2017, Maak palliatieve zorg sneller bespreekbaar, kort interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie.

top