A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 10/2014

Vrijdag 19 december 2014

Oud en nieuw, maar eerst nog de Kerstman


Het bestuur en de medewerkers van de Federatie wensen u gezellige feestdagen en een gezond en liefdevol 2015!

We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om al onze leden hartelijk te danken voor hun steun, in de vorm van lidgeld of door hun medewerking aan werkgroepen, projecten of publicaties. Uiteraard blijven nieuwe, ook individuele leden altijd welkom. Op een nieuwe pagina op www.palliatief.be vindt u hierover meer informatie.


Dankzij twee gulle gevers kunnen we voor onze leden even Kerstman spelen. Prof. dr. Johan Menten schonk ons 5 exemplaren van Palliatieve zorg in de praktijk. Zakboekje voor hulpverleners (herziene druk) van het Palliatief Support Team UZ Leuven. Voor meer inhoudelijke informatie, zie de rubriek Boekennieuws verderop in deze Nieuwsflash. Uitgeverij ACCO bezorgde ons 3 exemplaren van Competenties in moeilijke situaties. Over kwaliteit van zorg en communicatie van Jan De Lepeleire en Manu Keirse. Was uw instelling in 2014 lid van de Federatie, of was u individueel lid, stuur dan uiterlijk op 16 januari 2015 een mailtje naar redactie@palliatief.be. U mag zeker vermelden welk boek u liefst zou ontvangen. Een onschuldige hand trekt de winnaars. Veel succes!

topVOOR U GESIGNALEERD
Honorarium advies tweede arts bij euthanasie - van start in 2015

Het honorarium advies tweede arts bij euthanasie werd eerder reeds goedgekeurd binnen het verzekeringscomité van het RIZIV in het kader van art. 56 'verstrekkingen van geneeskundige verzorging met een experimenteel karakter' (klik hier voor tekst KB). Recent werd het verzet dat hiertegen bij de Raad van State door vier Vlaamse artsen werd aangetekend, verworpen. Naar verwachting kan vanaf 2015 een begin gemaakt worden met de erkenning van de artsen die voor dit honorarium in aanmerking komen en met de terugbetaling van het tweede advies. Een lijst met deze artsen wordt opgesteld binnen de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit KB (een samenwerking van LEIF/EOL), in overleg met een comité waarin ook de drie federaties palliatieve zorg (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) zitting zullen hebben. Eerder werd overeengekomen dat alle artsen die palliatief deskundig en met uitklaring van euthanasievragen vertrouwd zijn voor dit honorarium in aanmerking zullen komen, en dat alle relevante opleiding die zij in het verleden genoten hebben daarbij erkend zal worden. Voor een uitvoeriger stellingname van de Federatie hierover verwijzen we naar ons persbericht van 7/02/2013.

Wij volgen dit actief voor u op en houden u op de hoogte van zodra er meer nieuws is, bv. over kandidaatstelling, vormingsvereisten en overgangsmaatregelen.

Dr. Gert Huysmans, voorzitter FPZV

topBijzondere Beroepsbekwaamheid (BBK) Palliatieve Zorg: opening voor thuisverpleegkundigen?

Op 23 oktober jl. is in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 25 september 2014 m.b.t. de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging verschenen, meer bepaald wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Dit KB maakt het o.a. mogelijk dat een jaarlijkse premie wordt toegekend aan sommige verpleegkundigen werkzaam in de thuisverpleging die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, vermeld in het KB van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde.
Momenteel vermeldt het RIZIV dat er in eerste fase enkel een premie bestaat voor verpleegkundigen met een BBK in de diabetologie. Een uitbreiding naar andere beroepsbekwaamheden of -titels is mogelijk als de specifieke modaliteiten daarvoor uitgewerkt zijn. Vandaag is dat nog niet het geval. Onze contactpersonen in de erkenningscommissie volgen de zaak mee op. We houden u op de hoogte.

Meer informatie, specifiek voor palliatieve zorg, vindt u op onze website via deze link.

topAANKONDIGINGEN
25 januari 2015 - Call for Abstracts - 9de Nederlands-Vlaams Onderzoeksforum Palliatieve Zorg - Antwerpen

Tot 25 januari 2015 mogen onderzoekers in Vlaanderen en Nederland abstracts indienen. De best beoordeelde abstracts komen in aanmerking voor een plenaire presentatie op het onderzoeksforum van 27 maart 2013 in Antwerpen. Noteer die laatste datum alvast in uw agenda. Meer informatie ...

top29 & 30 januari 2015 - FLIECE-congres - Brussel

Het onderzoeksproject FLIECE organiseert op 29 en 30 januari 2015 een tweedaags congres onder de titel 'Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen'. Op de eerste congresdag worden de meest recente bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek voorgesteld en reflecties daarop gegeven vanuit de praktijk. Op de tweede dag worden beleidsopportuniteiten tot verbetering van de zorg gepresenteerd en reageren vooraanstaande beleidsmensen daarop. Heel wat mensen uit het palliatieve werkveld werken mee aan dit congres. Meer info en inschrijven via deze link.

top30 januari 2015 - Studiedag werkgroep PST - Gent

Oncologisch team en palliatief support team: verder goed samenwerken? luidt de titel van de studiedag die de werkgroep Palliatieve Support Teams van de Federatie in Gent organiseert. Vandaag (19/12) is het trouwens de laatste dag waarop u tegen verlaagd tarief kunt inschrijven: ‚ā¨ 35,00 in plaats van ‚ā¨ 45,00. Ga snel naar het inschrijvingsformulier. Vergeet niet dat uw inschrijving pas definitief is als wij uw betaling hebben ontvangen!

top12 maart 2015 - Herneming studiedag: (V)aardig met familie in de begeleiding van de palliatieve patiënt - Schaarbeek

Er is nog ruim tijd om in te schrijven voor deze studiedag van de werkgroep Sociaal Werk, maar wacht ook niet te lang als u er dit keer bij wilt zijn. Vandaag is al de helft van de plaatsen ingevuld. Inschrijven

topVORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

- En wat doe ik met de onmacht? - residentiële tweedaagse op 26 en 27 januari 2015 in Gent door Marita Stas
- Urgenties in palliatieve zorg op 3 februari 2015 in Vilvoorde - De tweedaagse Introductie in intervisietechnieken voor intervisoren door Walter Rombouts wordt volgend jaar in het voorjaar (4 en 5 februari) en in de zomer (26 en 27 augustus) georganiseerd.

Gespecialiseerde opleiding palliatieve zorg voor artsen, ook in aparte modules te volgen! In 2015 wordt een nieuwe editie van het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen georganiseerd. De opleiding bestaat uit 3 modules die ook apart gevolgd kunnen worden:

  • Planning van de zorg in Leuven op 5, 6 en 7 februari 2015
  • Aanvullingen in pijn- en symptoomcontrole in Antwerpen op 23, 24 en 25 april 2015
  • Psychosociale en spirituele zorg, communicatie met patiënt en hulpverleners in Gent op 22, 23 en 24 oktober 2015

Inschrijven tegen verlaagd tarief kan nog tot en met 31 december!

topVOOR U GELEZEN
De effecten van vroegtijdige, geïntegreerde palliatieve en respiratoire zorg voor ernstig zieke patiënten met kortademigheid

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor vroegtijdige integratie van palliatieve zorg voor ernstig zieke patiënten. Tot op heden zijn er behalve veel kwalitatief en beschrijvend onderzoek slechts vier klinische studies uitgevoerd die de effecten onderzochten van vroegtijdige palliatieve zorg, waarvan drie studies werden uitgevoerd bij kankerpatiënten. Kortademigheid is een veelvoorkomend symptoom bij ernstige chronische aandoeningen dat behalve ongemak en angst, ook sociale isolatie kan veroorzaken. Plotselinge benauwdheid of kortademigheid is beangstigend voor zowel de patiënt als zijn naasten en resulteert vaak in een spoedopname in het ziekenhuis en hoge kosten. Meer lezen ...

Higginson I J, Bausewein C, Reilly C C, Gao W, Gysels M, Dzingina M, McCrone P, Booth S, Jolley C J, Moxham J. The Lancet Respiratory Medicine, published online 29 October 2014, doi: 10.1016/S2213-2600 (14) 70226-7.

topCommunicatie in palliatieve zorg: een klinische review van familiebijeenkomsten

Uit onderzoek blijkt meer en meer dat in de geneeskunde in het algemeen, en in palliatieve zorg in het bijzonder, communicatievaardigheden even belangrijk zijn als het medisch-technische kennen en kunnen. Het betreft hierbij niet alleen het contact met de patiënt zelf, maar ook de communicatie met de familie. Men gaat ervan uit dat het organiseren van familiebijeenkomsten hierin een belangrijke rol speelt, maar dit vergt veel tijd en energie: deze vorm van overleg is meestal geen eenmalige gebeurtenis en verschillende medische specialismen en beroepsgroepen zijn hierbij betrokken. Daarom voerde Ruth Powazki samen met een aantal collega's van het Horvitz Center for Palliative Medicine (Cleveland Clinic) een literatuuronderzoek uit om na te gaan of er wetenschappelijke evidentie is voor de meerwaarde van familiebijeenkomsten. Meer lezen ...

Powazki, R., Walsh, D., Hauser., & Davis, M. (2014). Communication in palliative medicine: a clinical review of family conferences. Journal of Palliative Medicine, 17, 1167-1177.

topVACATURES

Onderstaande organisaties, lid van de Federatie, signaleren ons deze vacatures:

- St-Jozefkliniek Bornem-Willebroek: klinisch psycholoog voor het oncologisch en palliatief support team

- Panal: verpleegkundig consulent voor de thuiszorgequipe

topBOEKENNIEUWS

Palliatieve zorg in de praktijk. Zakboekje voor hulpverleners
Palliatief Support Team UZ Leuven (prof. dr. Johan Menten) Herziene 2de druk, 2014, Acco Hulpverleners worden bij de zorg voor de palliatieve patiënt dagelijks geconfronteerd met zeer diverse vragen over pijn- en symptoomcontrole, zowel op lichamelijk als op psychosociaal en spiritueel vlak. Vragen gaan onder andere over praktische informatie, over mogelijkheden van palliatieve ondersteuning thuis, in het woon- en zorgcentrum en in het ziekenhuis. Er blijft een belangrijke nood bestaan aan onmiddellijk beschikbare informatie voor de patiënt, zowel bij palliatieve deskundigen als bij reguliere hulpverleners die niet uitgebreid palliatief opgeleid zijn of minder frequent met palliatieve situaties geconfronteerd worden. Daarom besloten de auteurs na vijf jaar het zakboekje weer te actualiseren met meer aandacht voor vroegtijdige zorgplanning, spiritualiteit, zorgvuldige communicatie en procesbevordering. Flyer Was u in 2014 lid van de Federatie, of was uw instelling lid, dan kunt u dit zakboekje winnen door uiterlijk op 16 januari 2015 een mailtje te sturen naar redactie@palliatief.be. Een onschuldige hand trekt 5 winnaars. Veel succes!


Handboek rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie
Johan Maes en Henriëtte Modderman Oktober 2014, Witsand Uitgevers, ISBN 978 94 9201 103 9 Dit boek slaat een brug tussen de wetenschappelijke theorievorming en de ervaringen en toepassingen binnen de praktijk. Met zo'n vijftig auteurs uit Nederland en Vlaanderen en meer dan veertig hoofdstukken biedt het een schat aan informatie en inspiratie voor wie rouwenden helpt in de praktijk. Meer informatie ...
In september 2015 brengen we in het Tijdschrift voor Palliatieve Zorg een recensie van dit Handboek.


De buitenkant van Meneer Jules
Diane Broeckhoven
2014, Uitgeverij Vrijdag, ISBN 978 94 6001 309 6
Alice vindt op een ochtend het levenloze lichaam van haar man. Terwijl Jules langzaam transformeert in een beeld dat uit marmer gehouwen lijkt, haalt ze herinneringen op en zegt ze dingen tegen hem die ze niet eerder heeft kunnen of durven uitspreken.
Reeds in 16 talen uitgegeven.
'Een stil boek. Puur. Over ouder worden, sterven, treuren en hopen. Een troostrijk boek, ook. Schoon, sowieso.' Die Welt.


De sterrenreis van prinsje Gijs
Aafke Verbeek
In eigen beheer uitgegeven.
Prinsje Gijs is een klein, stoer, vrolijk, lief en soms ondeugend prinsje. Op een dag voelt prinsje Gijs zich niet zo goed. Hij is zo ziek dat hij niet meer beter zal worden. Hij zal doodgaan. Maar wat betekent dat eigenlijk, doodgaan?
Het boek, dat in de vorm van een sprookje geschreven is, kan gebruikt worden om een kind voor te bereiden op de eigen dood of de dood van een ander. Meer informatie ...

topIN DE MEDIA

Medi-Sfeer 464 van 3 december 2014: Onvoldoende onderzoek naar palliatieve zorg bij psychiatrische aandoeningen. Interview met dr. Ilse Decorte, voorzitter van de Werkgroep 'Palliatieve Zorg en Psychiatrie' van de Federatie.

top