A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 10/2015

Dinsdag 29 december 2015

ACTIVITEITEN IN 2016
Houd nu al uw agenda vrij voor de onderstaande initiatieven van de Federatie!

 • Zaterdag 23 april 2016: studievoormiddag van de werkgroep PaGe (palliatieve zorg en geriatrie) over het thema 'Levensmoeheid' in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel.

 • Donderdag 12 mei 2016: voorstelling van het werkboek 'Ethisch beleid levenseinde in de praktijk. Werkboek voor zorgverleners'.

 • Dinsdag 20 september 2016: 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in samenwerking met het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven vzw (PANAL) - Leuven.

 • Donderdag 6 oktober 2016: Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) voor personen met dementie, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het woonzorgcentrum De Ruyschaert - Marke:
  • Lancering App 'Voor ik het vergeet'
  • Voorstelling richtlijn 'VZP voor personen met dementie'

Noteer ook:

 • Donderdag 9 - zaterdag 11 juni 2016: 9th World Research Congress EAPC - Dublin (Ierland) meer info.

Houd de volgende edities van de Nieuwsflash in de gaten voor meer details!

top

BELEIDSNIEUWS
Belangrijke wijzigingen op til m.b.t. bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg 

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen heeft de Vlaamse Regering een principiële beslissing genomen die echter nog niet definitief is. De principiële beslissing wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State, en overleg vindt plaats binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Door de zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor het ouderenbeleid en de categorale ziekenhuizen, en dus ook voor de financiering ervan. De Vlaamse Regering schort nu de premies voor de bijzondere beroepsbekwaamheid of voor de bijzondere beroepstitels op in de instellingen waarvoor de Vlaamse overheid budgettair verantwoordelijk is. Ze wijzigt daarvoor principieel het koninklijk besluit over het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep. Door dit besluit wordt de budgettaire impact voor de sectoren waarvoor Vlaanderen financieel bevoegd is geworden, met inachtneming van een overgangsperiode, stelselmatig verminderd. In dit kader zal ook de beroepsloopbaan van de verpleegkundige bekeken worden.

De Federatie communiceerde een aantal vragen en bekommernissen uit het werkveld aan de bevoegde overheid. Zo is er onduidelijkheid of de opschorting enkel geldt voor nieuwe aanvragen of ook voor reeds goedgekeurde dossiers uit de woonzorgcentra. Daarnaast is er de vaststelling dat de opschorting bijzonder demotiverend is voor veel verpleegkundigen in de woonzorgcentra die ook gestreefd hebben naar bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Bij directies ontstaat de vrees voor een negatieve impact wanneer titels en bekwaamheden in de ziekenhuizen wel zullen blijven bestaan en daardoor opnieuw loonverschillen tussen de verschillende zorgsettings gecreëerd worden.

De Federatie volgt dit verder voor u op en communiceert hierover in een volgende Nieuwsflash.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • NIEUW: op zes zaterdagen van januari tot juni 2016 wordt in Antwerpen de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen georganiseerd in samenwerking met vertegenwoordigers van 3 Vlaamse universiteiten en met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie.

 • NIEUW: Wetenschappelijk onderzoek in palliatieve zorg, een ver-van-het-bed show? Op 2 en 23 februari 2016 maken Gwenda Albers PhD en Alexander Verstaen PhD, researchcoördinatoren van de Federatie, u a.d.h.v. wetenschappelijke artikels vaardig in het verbinden van onderzoeksresultaten en uw praktijk. Meer informatie.

 • De opleiding Urgenties in palliatieve zorg, die op 12 januari 2016 in Mechelen wordt georganiseerd, is VOLZET. Geïnteresseerden mogen zich aanmelden bij greet.francois@palliatief.be en worden op de hoogte gehouden van een volgende editie. Meer informatie.

 • Op 28, 29 en 30 januari 2016 vindt in Leuven de 3de module plaats van het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, m.n. Planning van de zorg. Meer informatie.

 • Tot 4 januari kunt u nog inschrijven voor de opleiding En wat doe ik met de onmacht? die door Marita Stas herhaald wordt in Ranst op 4 en 5 februari 2016. Dit is een residentiële tweedaagse georganiseerd in samenwerking met de netwerken palliatieve zorg van de provincie Antwerpen. Meer informatie.

 • Samen werken of samenwerken in de palliatieve zorg? wordt op 15 maart 2016 door Annik Janssens gegeven in Vilvoorde. Meer informatie.

top

VOOR U GELEZEN
Verpleegkundige wil meepraten bij besluitvorming over euthanasie

Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dat de besluitvorming over euthanasie niet buiten hen om moet gaan. Een kleine groep denkt - onterecht - dat zij zelf de euthanasiemiddelen mogen toedienen. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift Patient Education and Counseling.

De meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden (69%) vindt dat een arts een euthanasieverzoek van een patiënt met wie ze veel contact hebben, met hen moet bespreken. Daarnaast geeft 38% aan dat zij wel eens de eerste persoon zijn geweest met wie een patiënt zijn euthanasiewens besprak. Ook vertelt ongeveer een derde dat zij ooit een arts hebben geïnformeerd over de euthanasiewens van een patiënt. Slechts 3% zegt ooit te hebben geweigerd deel te nemen aan besluitvorming rondom euthanasie.

Vervolg artikel...


Meer lezen?

Klik hier voor de publicatie.

top

Welke redenen hebben artsen om patiënten met levensverkortende aandoeningen niet door te verwijzen naar gespecialiseerde palliatieve zorgdiensten?

Het is een gekend gegeven dat veel patiënten die baat zouden hebben bij gespecialiseerde palliatieve zorg er geen gebruik van maken. In deze grootschalige retrospectieve studie werd onderzocht in welke mate er doorverwezen wordt naar de verschillende palliatieve zorgdiensten en werden de redenen opgespoord waarom er vaak geen beroep op wordt gedaan. Met betrekking tot patiënten met kanker, orgaanfalen (hart, longen, nieren, lever), dementie en andere levensbedreigende diagnoses (zoals ziekte van Parkinson, motorneuronenziekte en HIV/aids) werden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
(1) Hoe vaak wordt er doorverwezen naar palliatieve zorg diensten en op welk moment in het ziekteproces?
(2) Welke patiëntkenmerken zijn geassocieerd met het niet doorverwijzen?
(3) Wat zijn de meest voorkomende redenen om niet door te verwijzen?
(4) Hoe zijn die redenen gerelateerd aan patiëntkenmerken?

Vervolg artikel ...


Meer lezen?

 • Beernaert, K., Deliens, L., Pardon, K., Van den Block, L., Devroey, D., Chambaere, K., & Cohen, J. (2015). What are physicians' reasons for not referring people with life-limiting illnesses to specialist palliative care services? A nationwide survey. Public Library of Science One, 10 (9): e0137251.

top

AANKONDIGINGEN

NIEUW: VRAAG VAN DE MAAND

Vanaf volgend jaar starten we in onze Nieuwsflash met de rubriek 'VRAAG VAN DE MAAND'. Heeft u een bepaalde vraag rond palliatieve zorg of levenseindezorg waar ook onze websites (palliatief.be, pallialine.be, delaatstereis.be en palliatieve-zorg-en-kinderen.be) niet direct een antwoord op geven? Aarzel dan niet om ze ons te bezorgen via 'info@palliatief.be'. Elke maand selecteren wij een vraag van een lezer en leggen wij deze voor aan een specialist ter zake. Het deskundig antwoord kan u dan terugvinden in een volgende editie van de Nieuwsflash.

top

Presentaties 12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg beschikbaar !

Op 22 september 2015 vond in Hasselt het 12de Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats met als thema 'De kunst van het verbinden - over relaties in palliatieve zorg'. De verschillende presentaties kan u downloaden via deze link.

top

3de laureaat prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg': MIJN WENSEN voor mijn Gezondheidszorg

In de Nieuwsflash van oktober 2015 werd de winnaar van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg' onder de aandacht gebracht. De tweede laureaat werd bekendgemaakt in de Nieuwsflash van november 2015. We stellen u nu graag de derde laureaat voor: 'MIJN WENSEN voor mijn Gezondheidszorg'.

"MIJN WENSEN voor mijn Gezondheidszorg" betreft de ontwikkeling en validatie van een communicatietool voor vroegtijdige zorgplanning. Het document biedt voorlichting rond medezeggenschap in gezondheidszorg. Het stimuleert gesprek en luisterbereidheid rond huidige en toekomstige noden en wensen van patiënten, en brengt deze op structurele wijze in kaart. Het legt vooral de klemtoon op medezeggenschap en zorgvuldige communicatie van wensen én grenzen, rond zorg én behandeling, voor gezonde bevolking én bij ernstige ziekte, voor nu én later, in wilsbekwame én wilsonbekwame situaties. Zo kan de arts in kwestie deze noden en voorkeuren in elke concrete situatie toetsen en vertalen naar een gepast medisch beleid.

Het instrument wordt momenteel in enkele piloot-studies getest vooraleer het breed verspreid kan worden. Meer informatie over het project vindt u via deze link.

Houd ook de volgende edities van de Nieuwsflash in de gaten om te weten wanneer het document beschikbaar is!

top

Requiem van Twijfel en Troost

Plan nu al een voorstelling van het Requiem van Twijfel en Troost voor een uitvoering in 2016!
Zou u dit Requiem bij u in de buurt willen organiseren, op grote of kleine schaal, ten voordele van uw organisatie en de Federatie? Dat kan! Alle informatie is terug te vinden op het aparte luik 'Requiem van twijfel en troost' op de website van de Federatie: www.palliatief.be. Klik op de banner op onze homepage of mail naar info@palliatief.be.

top

VOOR U GESIGNALEERD
Studie rond symptomen en de behandeling van oudere palliatieve kankerpatiënten

Het opzet van de studie van Aurélie Van Lancker, verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Gent), was om inzicht te krijgen in welke symptomen oudere palliatieve kankerpatiënten ervaren en welke behandelingen er werden ingesteld bij deze groep van patiënten. De patiënten werden bevraagd over de frequentie en intensiteit van hun symptomen gebruikmakend van een instrument met 40 symptomen uit verschillende domeinen (fysiek, psychisch, functioneel, sociaal, existentieel). De resultaten van deze studie staan uitgeschreven in een gids. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor de praktijk werden verwerkt in een PowerPoint Presentatie.

De drie documenten (gids, leidraad en PowerPoint presentatie) zijn beschikbaar via deze link (documenten staan onderaan de webpagina).

Klik hier voor meer informatie.

top

IN DE MEDIA

Artsenkrant, 4 december 2015, 'Vlaanderen bedt euthanasie in binnen palliatieve zorg', interview met dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 

De Morgen, 11 december 2015, 'Dit euthanasiedebat dwingt tot verfijning en nuance', opiniebijdrage van dr. Marc Desmet, voorzitter van de Stuurgroep Ethiek van de Federatie.

top

BOEKENNIEUWS

Terugkijken. Verhalen over het leven

Cecile Vossen, Ringel Goslinga, Sybren Kuiper
Uitgeverij Ten Have, 2015, 260 pag.
ISBN 978 90 259 0506 4

Mensen die gaan sterven, kijken anders naar het leven dan zij die denken nog eindeloos de tijd te hebben. Ze stellen zichzelf andere vragen. Wat eerst belangrijk leek, doet er nu minder toe. In Terugkijken vertellen eenentwintig Nederlanders, jong en oud, hun verhaal. Schrijver, fotograaf en vormgever kozen er bewust voor om veel weg te laten. Korte verhalen, foto's zonder opsmuk en een sobere opmaak nodigen de lezers uit om stil te staan bij hun eigen leven.

Meer informatie ...


Morgen zul je merken

Herman van Veen, fotografie Kim Scholten
Uitgeverij Kok, 2015, 164 pag.
ISBN 978 90 435 2412 4

Morgen zul je merken is een troostvol fotoboek met teksten en versjes van Herman van Veel over verlies, afscheid en rouw. De overwegend natuurfoto's zijn gemaakt door Kim Scholten.

Meer informatie ..


Memorays

Bent u op zoek naar een mooi rouw(ver)werkboek voor volwassenen, dan beantwoordt het creatief werkboek Memorays Serenity of het Memorays Journal misschien wel aan uw verwachtingen. In beide (wel degelijk Nederlandstalige) boeken staan bemoedigende schrijftaken en treffende gedichten.

Meer informatie ...

top

DE FEDERATIE WENST U PRETTIGE FEESTEN !

top