A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 06/2016

Donderdag 30 juni 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • BELEIDSNIEUWS: twee parlementaire initiatieven m.b.t. palliatieve zorg succesvol gestemd!
  • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van palliatieve zorg goedgekeurd
  • Voorstel van resolutie met betrekking tot wettelijkheid van opslag en transport van geneesmiddelen voor palliatief gebruik goedgekeurd

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO): nieuwe opleidingen werkjaar 2016-2017

 • AANKONDIGINGEN
  • BBK PZ – Verlies de einddatum voor het aanvragen van de BBK PZ op basis van de overgangsmaatregelen niet uit het oog!
  • Vrijstelling persoonlijk aandeel voor palliatieve bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschermd wonen of andere instellingen die vallen onder de bevoegdheid van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
  • Jaarverslag 2015 van de Federatie beschikbaar
  • Save the date: donderdag 6 oktober 2016: Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) voor personen met dementie
  • 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: 20 september 2016

 • VOOR U GELEZEN
  • Hoe is het met onze palliatieve dagcentra gesteld?

 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Beschikbaarheid Dormicum - te vervangen door generisch middel
  • 6de editie van de 'Intensive Course on Nursing Ethics'
  • Prijs Passie voor PZ: ziekenhuizen

 • VACATURES

 • BOEKENNIEUWS

 • IN DE MEDIA

BELEIDSNIEUWS: Twee parlementaire initiatieven m.b.t. palliatieve zorg succesvol gestemd!

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de verruiming van palliatieve zorg goedgekeurd
Op 23 juni werd in de Kamer het wetsontwerp gestemd dat de bestaande definitie van palliatieve zorg verruimt - dit is vervroegd, voorafgaand aan de terminale fase - en de getrapte inzet van palliatieve zorg mogelijk maakt. Daarmee bouwt dit voorstel verder op de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE 2009) - dat pleit voor inzet van palliatieve zorg op basis van de noden van de patiënt, en niet van zijn levensverwachting -, en op de FOD-studie naar het PICT-instrument, die in dezelfde lijn voorziet in twee schalen (een schaal voor de vroegere identificatie van de patiënt als palliatief en een schaal voor het bepalen van de ernst van de palliatieve zorgnood, te onderscheiden in een 'eenvoudig', een 'verhoogd' en een 'volledig' palliatief statuut).

Dit wetsvoorstel kwam tot stand op initiatief van Els Van Hoof (CD&V) en Anne Dedry (Groen), en mee ingediend door Nathalie Muylle (CD&V), Sonja Becq (CD&V), Jan Vercammen (N-VA), Ine Somers (Open Vld) en Karin Jiroflée (Sp.a) en werd - over meerderheid en oppositie heen - unaniem aanvaard! Als sectororganisatie zijn wij uitermate blij met het geleverde werk en voor de manier waarop de Federatie hierbij in verschillende fasen van de voorbereiding betrokken werd. Het is niets minder dan een mijlpaal voor de toekomst van de palliatieve zorg in ons land.

Op vraag van de minister van Volksgezondheid werkt de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg, met daarbinnen de vertegenwoordiging van de Federatie, samen met andere partners ondertussen aan de concrete vertaling van deze nieuwe definitie in nieuwe maatregelen, tegemoetkomingen en instrumenten palliatieve zorg. We houden u uiteraard op de hoogte.

Het wetsontwerp kan u hier raadplegen.

Lees ook het artikel in De Morgen van 7 juni 2016: Palliatieve zorg niet enkel meer in terminale fase

top

Voorstel van resolutie met betrekking tot wettelijkheid van opslage en transport van geneesmiddelen voor palliatief gebruik goedgekeurd

In dezelfde zitting van 23 juni heeft de Kamer ook de resolutie aanvaard die een oplossing moet bieden voor het probleem dat opslag en vervoer van medicatie door de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve thuiszorg (MBE's) op dit ogenblik niet wettelijk geregeld is. De oplossing hiervoor voorziet onder meer in een wettelijk kader voor 'urgentiekits' met palliatieve medicatie en de invoering van de functie van een 'equipeapotheker', toegevoegd aan de palliatieve thuiszorgequipe en verantwoordelijk voor opslag en transport van de medicatie. Op die manier moet het mogelijk blijven dat de palliatieve patiënt die thuis ondersteund wordt, evenzeer gespecialiseerde zorg kan ontvangen als een vergelijkbare patiënt in een andere setting.

De Federatie heeft deze problematiek reeds in 2013 opgenomen en is samen met haar partners, de Waalse en de Brusselse Federatie, de apothekersverenigingen en de verpleegkundigenorganisaties, nu tot dit consensusvoorstel gekomen, waarmee een eerste stap gezet is op weg naar een sluitende wettelijke regeling. De Federatie dankt mvr. Ine Somers (Open VLD) om deze problematiek in overleg met alle partners op parlementair niveau opgenomen en in voorliggende resolutie vertaald te hebben. Dank ook aan de palliatieve thuiszorgequipe van het Netwerk Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende dat met haar pilootproject bewees dat de praktijk die voorgesteld werd, ook werkbaar is op het terrein.

De minister van Volksgezondheid, mvr. De Block, zal nu samen met de gewesten/gemeenschappen en de sectororganisaties werken aan de omzetting van deze resolutie in een nieuw wetgevend kader. Ook hier denken wij actief mee en volgen dit voor u op.

Het voorstel van resolutie kan u hier raadplegen.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • Op 29 september en 20 oktober 2016 wordt in Vilvoorde de opleiding Van zelfzorg naar teamzorg en patiëntenzorg herhaald. In deze opleiding - gegeven door Marita Stas - wordt er stilgestaan bij het eigen en het team-functioneren. De tweedaagse wordt opgebouwd rond korte theoretische uiteenzettingen, het delen van ervaringen, het vergroten van inzicht en besef rond zorgzaamheid en het nadenken over verbeteringen in het eigen team. Meer informatie

 • In samenwerking met Heidehuis, Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen, wordt op 6, 13 en 20 oktober 2016 in Sint-Michiels Brugge de opleiding Een contextuele benadering van ziekte: de balans van geven en ontvangen in de palliatieve zorg gegeven door Katlijn Willems. OPGELET: nog 2 plaatsen beschikbaar! Meer informatie. Inschrijven via e-mail: info@heidehuis.be

 • Een nieuwe editie van de opleiding Urgenties in palliatieve zorg wordt georganiseerd op 20 oktober 2016. Deze vorming vindt plaats in Dendermonde in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio Aalst-Dendermonde-Ninove. Snel inschrijven is de boodschap! Meer informatie

 • Op 24 november 2016 wordt in samenwerking met het Palliatief Netwerk arr. Leuven (PANAL) de opleiding Therapeutische hardnekkigheid hernomen in Heverlee. Lesgever is dr. Lucas Ceulemans. Meer informatie

 • NIEUW in 2016-2017: Het opleidingstraject Referentiepersoon 'Psychiatrie, palliatieve zorg en levenseinde' wordt op 8 donderdagen vanaf oktober 2016 tot en met mei 2017 georganiseerd in Vilvoorde. Deze opleiding is bedoeld voor alle hulpverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en wordt gegeven door een geheel van artsen, verpleegkundigen, psychologen, e.a., met vele jaren ervaring in de psychiatrische zorg. Meer informatie.

 • Dit najaar wordt opnieuw een reeks Intervisie voor intervisoren opgestart. Iedereen die op regelmatige basis minstens één intervisiegroep in de palliatieve zorg begeleidt, kan hier ervaringen uitwisselen en verdiepen. De reeks bestaat uit 5 dinsdagvoormiddagen en gaat door te Gent. Meer informatie

 • NIEUW in 2017: De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten staat volledig in het teken van de 4de pijler van palliatieve zorg. Het is een diepgaand en ervaringsgericht traject dat 4x2 dagen omvat. Het vindt plaats in 2017 in Kapelle-op-den-Bos. Lesgever en begeleider is Alexander Verstaen PhD, psycholoog & psychotherapeut bij Perennis & researchcoördinator bij de Federatie. Op 24 november 2016 is er een kosteloze introductienamiddag over deze opleiding. Meer informatie

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

top

AANKONDIGINGEN
BBK PZ - Verlies de einddatum voor het aanvragen van de BBK PZ op basis van de overgangsmaatregelen niet uit het oog! 

Wie erkend wenst te worden om zich op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg te beroepen, op basis van de overgangsmaatregelen, moet de aanvraag ten laatste op 1 januari 2017 indienen. 

Meer informatie...

top

Vrijstelling persoonlijk aandeel voor palliatieve bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschermd wonen of andere instellingen die vallen onder de bevoegdheid van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

Vanuit het werkveld ontving de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen de vraag of palliatieve bewoners in psychiatrische centra of VAPH-instellingen een vrijstelling van het persoonlijk aandeel genieten. De Directie Juridische zaken en Toegankelijkheid - Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV bezorgde ons het antwoord: lees meer ...

top

Jaarverslag 2015 van de Federatie beschikbaar

In het jaarverslag van 2015 kan u terugvinden welke acties de Federatie en haar vrijwilligers hebben genomen om te bouwen aan de verdere professionalisering van palliatieve zorg.

top

Save the date: donderdag 6 oktober 2016

Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) voor personen met dementie

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de Federatie in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en het woonzorgcentrum De Ruyschaert (Marke) een studiedag rond Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) voor personen met dementie. Tijdens deze studiemiddag wordt de nieuwe pallialine-richtlijn 'VZP voor personen met dementie' voorgesteld en zal de app 'Voor ik het vergeet' worden gelanceerd. De app ondersteunt het voeren van vroegtijdige zorgplanningsgesprekken met personen met dementie en werd ontwikkeld met steun van de Koning Boudewijnstichting.

Noteer alvast de datum, en neem al een kijkje op www.voorikhetvergeet.be.

top

Schrijf u in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 20 september 2016, Leuven

Dit jaar organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL), in samenwerking met de stuurgroep Research & Praktijk van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg. Het congres gaat door in het UZ Gasthuisberg te Leuven op dinsdag 20 september 2016, van 13u tot 18u30. Het thema van dit jaar is 'Kostbare tijd'. Het congres richt zich tot artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere disciplines die met dit onderwerp in aanraking komen.

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 september 2016.

Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link.

top

VOOR U GELEZEN
Hoe is het met onze palliatieve dagcentra gesteld?

De Masterproef van Bieke Vandaele gaat na hoe de palliatieve dagcentra in Vlaanderen geëvolueerd zijn na de start van de pilootprojecten in 2002. Er werd onderzocht wat de sterke en zwakke punten zijn, wat de eventuele meerwaarde is van de dagcentra binnen het bestaande palliatieve zorglandschap en wat de grote uitdagingen zijn voor de toekomst. De vijf nog resterende palliatieve dagcentra in Vlaanderen namen deel aan dit onderzoek.

Vervolg artikel...

Referentie:
Vandaele, B. (2015), Evaluatie van de palliatieve dagcentra in Vlaanderen, Masterproef Master in het management en beleid in de gezondheidszorg (Universiteit Gent).

top

VOOR U GESIGNALEERD
Beschikbaarheid Dormicum - te vervangen door generisch middel

De volgende weken verdwijnt Dormicum°, verdeeld door de firma Roche, van de markt. Dit merkgeneesmiddel kan evenwel vervangen worden door zijn generisch equivalent dat door de firma's Mylan, Braun en Accord Healthcare wordt verdeeld. Ze verdelen Midazolam in dezelfde vormen: Ampullen van 5 mg/5ml, 15 mg/3 ml en 50 mg/10 ml.

Er werd in overleg met de apothekersvereniging voor gezorgd dat er geen leveringsproblemen zouden mogen bestaan van de generische vormen, maar het verdient aanbeveling bij de apotheek na te vragen van welke firma zij het gemakkelijkst Midazolam kunnen aanleveren.

top

6de editie van de 'Intensive Course on Nursing Ethics'

Het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven organiseert van 6 tot 9 december 2016 de 6de editie van de 'Intensive Course on Foundational Approaches, Contemporary and Educational Issues in Nursing Ethics'. De voertaal is Engels. Meer informatie

top

Projecten 'Prijs Passie voor Palliatieve Zorg' -  Ziekenhuizen

In de vorige edities van de Nieuwsflash werden de drie laureaten voorgesteld van de driejaarlijkse prijs 'Passie voor Palliatieve Zorg'. De overige ingestuurde projecten worden nu per sector voorgesteld. Deze maand informeren wij u over de laatste projecten in de sector van de ziekenhuizen. Meer informatie over het project door op de titel te klikken:

 • Werkgroep 'Kwaliteit van Zorg, Jessa Ziekenhuis, Campus Virga Jesse (Hasselt), Later begint vandaag, Vroegtijdige zorgplanning op een dialyseafdeling, vertrekkende vanuit een systematische vragenlijst van de werkgroep 'Kwaliteit van Zorg' van het Niercentrum Hasselt, met ondersteuning van het Palliatief Support Team. Contact: sophie.niewold@jessazh.be

 • Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Campus Wetteren, Rouw- en Steunkaarten voor kinderen en jongeren, Ontwerpen van rouw- en steunkaarten voor kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met een zwaar ziekteproces of het overlijden van iemand uit hun nabije omgeving. Contact: katrien.vanhauwaert@gmail.com

 • Palliatief Luisteruur, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem), Van spreekuur naar luisteruur, De rol van een multidisciplinair team in vroegtijdige palliatieve zorg voor patiënten met gevorderde longkanker. Contact: annelies.janssens@uza.be

 • PST AZ Maria Middelares (Gent), Vroegtijdige zorgplanning bij personen met beginnende dementie, Patiënten en hun omgeving laten nadenken over hun ziekte en de toekomstige behandelopties die zij (al dan niet) willen ondergaan in een vergevorderde dementie door het onderwerp bespreekbaar te maken en eventueel te assisteren bij de opmaak van een wilsverklaring. Contact: marc.merchier@azmmsj.be

top

VACATURES

 • De Sint-Jozef kliniek (Campus Bornem) is op zoek naar een palliatief verpleegkundige (m/v - deeltijds). Meer informatie

 • PHA (Palliatieve Hulpverlening Antwerpen) zoekt een verpleegkundige / palliatief deskundige (m/v - 75%) voor haar multidisciplinaire begeleidingsequipe (palliatieve thuiszorgequipe). Meer informatie

 • Vzw palliatieve zorgen Westhoek-Oostende is op zoek naar een coördinator (m/v - min. 80%) voor haar multidisciplinaire begeleidingsequipe (palliatieve thuiszorgequipe). Meer informatie

top

BOEKENNIEUWS
Zorg zonder naam. Mantelzorgwijzer

Anne Dedry
Uitgeverij Lannoo, 2016, 168 pag.
ISBN 978 94 014 3578 9

Dit basisboek is opgevat als een mantelzorgwijzer die mantelzorgers wegwijs maakt in het labyrint van de zorg. In Vlaanderen nemen naar schatting 600.000 mensen de zorg op voor een zieke ouder, partner, kind of iemand uit de naaste omgeving die verregaande hulp nodig heeft. Ze botsen daarbij op heel wat vragen. Want wat betekent het om mantelzorger te zijn? Hoe blijf je als mantelzorger zelf veerkrachtig? Hoe bewaar je de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf? Waar kun je terecht voor ondersteuning? En wat moet je administratief allemaal regelen? Warm aanbevolen!

Meer informatie...

top

FEDERATIE IN DE MEDIA

Nursing, juni 2016, Nieuw: werkboek voor ethisch beleid levenseinde, korte toelichting over het nieuwe werkboek 'Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners' door co-auteur dr. Ruth Piers PhD.

U kunt u de Federatie ook op Facebook volgen via deze link, of op Twitter via @FPZVlaanderen.

top