A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Nieuwsflash 09/2016

Woensdag 30 november 2016

IN DEZE NIEUWSFLASH
Overzicht van de verschillende onderwerpen, voor meer details: scroll naar beneden

 • RESULTATEN BEVRAGING prioriteiten in de palliatieve zorg

 • VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)
  • Basisopleiding Palliatieve Zorg voor artsen 
  • Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten

 • VOOR U GELEZEN
  • Welke barrières ondervinden medische oncologen in het praten over palliatieve zorg?
  • De kijk van patiënten op (medische) fouten in de palliatieve zorg
  • Het belang van de mantelzorger voor thuiswonende ouderen
 • AANKONDIGINGEN
  • Schrijf u nu in voor de studiedag van de werkgroep PST op 27/01/2017 ! 
  • Steun de Federatie via Music for Life!
  • Save the date: Studiedag werkgroep PZE
 • VOOR U GESIGNALEERD
  • Symposium 'Pain, incurability and euthanasia'
 • VACATURES
 • BOEKENNIEUWS
  • Prijs van het Spirituele Boek 2016 voor dr. Marc Desmet
  • Gesprekken voor(bij) de dood

 • FEDERATIE IN DE MEDIARESULTATEN BEVRAGING
Prioriteiten in de palliatieve zorg

Op 30 september vroegen we aan de geadresseerden van de Nieuwsflash (zorgverleners, directieleden, academici en vrijwilligers met een interesse en/of expertise in palliatieve zorg) waaraan zij prioriteit wensen te geven in het beleid rond palliatieve zorg:

 • bijkomende bedden op de palliatieve zorgeenheden ('high care', zogenaamde SP bedden S-4) met aandacht voor betere regionale spreiding en dekking.
 • een nieuw type palliatieve bedden, 'middle'- of 'medium care'-bedden die inzetten op vroegtijdiger en langduriger palliatieve zorg en/of een versnelde opname, bv. om sociale redenen.
 • een substantiële personeelsmatige versterking van de palliatieve support teams (PST) in elk ziekenhuis, zeker ook in de kleinere ziekenhuizen.

Uit de resultaten blijkt dat de creatie van 'middle'- of 'medium care'-bedden door de respondenten als hoogste prioriteit wordt beschouwd, ongeacht de zorgsetting waar de respondent werkt.

Met deze resultaten signaleren we de uitgesproken vraag vanuit de zorgsector palliatieve zorg naar medium-care opvang voor palliatieve patiënten die noch thuis terecht kunnen (omwille van gebrek aan omkadering, verhoogde zorgnood, ook 's nachts) noch in de palliatieve zorgeenheid (omwille van plaatsgebrek, wachttijden, afstand of andere dan hooggespecialiseerde medisch-technische noden, bv. sociale redenen).
Wij willen iedereen die de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen van harte bedanken!

Het volledige verslag kunt u hier lezen.

top

VORMING, TRAINING & OPLEIDING (VTO)

 • De studiedag 'Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: van richtlijn tot app' wordt wegens succes herhaald op 1 december 2016 in Berchem. Er wordt stilgestaan bij het onderzoek rond vroegtijdige zorgplanning en de nieuwe pallialine-richtlijn. Daarnaast wordt de app 'Voor ik het vergeet' gedemonstreerd. Meer info.
  Voor wie met de tablet-applicatie 'Voor ik het vergeet' zelf aan de slag wil gaan, wordt er op 9 december nog een introductiesessie georganiseerd. Meer info in de flyer. Inschrijven kan via deze link

 • Op 14 januari 2017 start de 2de editie van de 'Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen'. Dit traject omvat 6 zaterdagen van januari tot juni. Het wordt in Kortrijk georganiseerd in samenwerking met het Postuniversitair Centrum van KULAK - KU Leuven. Meer informatie

 • De opleiding Existentiële en spirituele zorg bij palliatieve patiënten (februari tot mei 2017) in Kapelle-op-den-Bos is nu reeds VOLZET. Dit diepgaand en ervaringsgericht traject van 4x2 dagen wordt begeleid door Alexander Verstaen (meer informatie). Wegens grote interesse zal dit een 2de keer georganiseerd worden in het najaar van 2017. Ook die sessie zit al vol. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds melden bij nathalie.hamaide@palliatief.be. Voor hen wordt er in het voorjaar van 2018 een 3de editie georganiseerd.

INSCHRIJVEN voor een opleiding: via deze link komt u uit op ons elektronisch inschrijvingsformulier.

top

VOOR U GELEZEN

Welke barrières ondervinden medische oncologen in het praten over palliatieve zorg?

Voor patiënten naar de palliatieve zorg verwezen worden, komen ze vaak eerst bij de kankerspecialist (oncoloog) terecht die hen informeert over het ziekteverloop, mogelijke behandelopties en voordelen van gespecialiseerde palliatieve zorg. In de praktijk gebeurt een doorverwijzing vaak te laat in het ziekteverloop of helemaal niet.

Dit onderzoek bestudeert de mogelijke barrières die oncologen ervaren in het ter sprake brengen van palliatieve zorg bij patiënten met een vergevorderde kankerdiagnose. De onderzoekers voerden hiervoor individuele interviews met 15 medische oncologen in Vlaanderen.

Volledige bespreking

Referentie:
Horlait M, Chambaere K, Pardon K, Deliens K, Van Belle S. What are the barriers faced by medical oncologists in initiating discussion of palliative care? A qualitative study in Flanders, Belgium. Support Care Cancer, 2016. (pdf te verkrijgen op aanvraag)

top

De kijk van patiënten op (medische) fouten in de palliatieve zorg

Medische fouten zijn een belangrijke topic binnen de gezondheidszorg. Vele disciplines binnen de medische wetenschap hebben initiatieven ontwikkeld voor het detecteren en voorkomen van medische fouten. Het gaat daarbij niet alleen over de voor de hand liggende disciplines zoals chirurgie en anesthesiologie, maar ook over specialismen zoals de geriatrie met zijn problematiek van polyfarmacie en verkeerdelijk gebruik van medicatie bij ouderen. Ook de palliatieve zorg zal in de toekomst deze uitdaging moeten aangaan.

Tot op vandaag is er echter weinig onderzoek rond medische fouten binnen de palliatieve zorg. De bestaande studies focussen bovendien enkel op het perspectief van de hulpverleners. Nochtans blijkt uit onderzoek (buiten het domein van de palliatieve zorg) dat er vaak belangrijke verschillen zijn tussen het professioneel perspectief en het perspectief van patiënten zelf. Deze studie had tot doel na te gaan hoe palliatieve patiënten kijken naar en denken over medische fouten binnen de palliatieve zorg. Het was ook de bedoeling oorzaken en gevolgen van fouten in de palliatieve zorg op te sporen.

Volledige bespreking

Referentie:
Kiesewetter, I., Schultz, C., Bausewein, C., Fountain, R. & Schmitz, A. (2016). Patients' perception of types of errors in palliative care - results from a qualitative interview study. BioMed Central Palliative Care DOI 10.1186/s12904-016-0141-4.

top

Het belang van de mantelzorger voor thuiswonende ouderen

Mantelzorg is voor thuiswonende ouderen een onmisbaar deel geworden van hun zorg. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal zorgbehoevende ouderen onvermijdelijk toenemen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen (ook het beleid streeft daarnaar) en dus zullen er steeds meer mantelzorgers nodig zijn.

Een grootschalig, kwantitatief onderzoek dat de Université catholique de Louvain (UCL) op vraag van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) uitvoerde, bekeek de situatie van 5.201 kwetsbare 65-plussers en hun mantelzorgers.
Deze studie levert heel wat interessante resultaten op. We vermelden er hier enkele:

 • De gemiddelde economische waarde van mantelzorg schommelt tussen 267 euro en 1.194 euro per maand.
 • Mantelzorgers zijn gemiddeld 4,2 uur per dag bezig met zorg.
 • De druk op niet-inwonende mantelzorgers is zeer groot. 60% is actief op de arbeidsmarkt. Slechts 8% gaat minder werken met het oog op de zorg. 28% blijkt bovendien zorg te geven aan meerdere personen.
 • ....

Lees meer ...

top

AANKONDIGINGEN

Schrijf u nu in voor de studiedag van de werkgroep PST op 27/01/2017 ! 


De werkgroep Palliatief Support Team (PST) van de Federatie organiseert op vrijdag 27 januari 2017 van 09u tot 12u30 een studie- en ontmoetingsmoment in Leuven met als titel: "Het PST in het ziekenhuis anno 2020: zelf doen of anderen helpen?

Meer informatie in de flyer.
Inschrijven kan via deze link.

top

Steun de Federatie via Music for Life

De week van 18 tot en met 24 december wordt naar goede gewoonte de Warmste Week van het jaar dankzij Studio Brussel en Music for Life. Net als vorig jaar gaat de opbrengst van de actie niet naar één goed doel, maar naar alle organisaties die zich hebben aangemeld. Zoals vorig jaar werd de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw ook dit jaar opnieuw geselecteerd. Wij zijn actief op zoek naar mensen en organisaties die samen met ons een actie op touw willen zetten of er zelf eentje willen trekken! Alle informatie vindt u op www.dewarmsteweek.stubru.be. Alvast bedankt!

top

Save the date !

Studiedag werkgroep PZE

De werkgroep Palliatieve Zorgeenheden (PZE) van de Federatie houdt op vrijdag 28 april 2017 een studiedag met als werktitel "Zorgconcept in evolutie" in het auditorium van AZ Damiaan in Oostende.

Noteer deze data alvast in uw agenda! Meer informatie leest u in een volgende Nieuwsflash.

top

VOOR U GESIGNALEERD

Symposium 'Pain, incurability and euthanasia' 

Op 9 december 2016 organiseert het BCNBP (Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry) een symposium 'Pain, incurability and euthanasia' in de Palais des Académies te Brussel. Meer informatie en programma.

top

VACATURES

De Sint-Jozef kliniek is voor de campus Bornem op zoek naar een Palliatief verpleegkundige (m/v) voor een deeltijds vervangingscontract. Meer info

                                                                                                                                                                                                                   top

BOEKENNIEUWS

Prijs van het Spirituele Boek 2016 voor dr. Marc Desmet
'Euthanasie: waarom niet?' van dr. Marc Desmet, arts palliatieve zorg en jezuïet, werd zowel door de jury als door het brede lezerspubliek verkozen als beste spirituele boek van 2016. Volgens de jury - voorgezeten door rector Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke - "ademt (dit boek) van de eerste pagina tot de laatste datgene wat de ondertitel beschrijft: nuance."

De prijs werd uitgereikt op 24 oktober 2016. Lees meer
Desmet, Marc (2015). Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten. Uitgeverij Lannoo.
Een recensie van het boek verscheen in ons Tijdschrift voor Palliatieve Zorg 2016, p. 20-21.

Gesprekken voor(bij) de dood

Nathalie Fobe
Uitgeverij Witsand, 2016, 192 pag.
ISBN 978 94 9201 163 3

Nathalie Fobe schrijft in deze getuigenis over palliatieve zorg en mantelzorg over de laatste jaren met haar moeder. Ze vertelt over de strijd die ze samen streden voor het leven maar waarin ze elkaar ook dreigden te verliezen. De korte teksten, die het midden houden tussen proza en poëzie, nemen de lezer mee in hun gesprekken van liefde, maar net zo goed van verdriet en machteloze boosheid. Lees meer

                                                                                                                                                                                                                   top


FEDERATIE IN DE MEDIA

Radio 1, 29 oktober, De levenden kunnen heel wat leren van de stervenden, interview met Filip Loobuyck en Alexander Verstaen, reseach coördinator van de Federatie, naar aanleiding van de première van de documentaire 'Tot in den draai'.

De Standaard, 15 november, De sfeer rond het ziekbed is verziekt, redactioneel artikel met duiding van dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie.

De Standaard, 15 november, Mogen we nog vragen stellen?, opiniebijdrage over polypathologie en levensmoeheid n.a.v. het recentste verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2014-2015), ondertekend door dr. Gert Huysmans en Paul Vanden Berghe PhD, respectievelijk voorzitter en directeur van de Federatie.

Knack, 15 november, Komt nagenoeg iedereen van boven de 70 jaar nu in aanmerking voor euthanasie?, opiniebijdrage over polypathologie en levensmoeheid n.a.v. het recentste verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2014-2015), ondertekend door dr. Gert Huysmans en Paul Vanden Berghe PhD, respectievelijk voorzitter en directeur van de Federatie.

Canvas - De Afspraak, 15 november, Mag je kritiek geven op het euthanasiedebat?

De Bond, 18 november, Palliatieve patiënten over wat hen bezighoudt, artikel over de documentaire 'Tot in den draai'.

Voor meer nieuws kunt u ons volgen op Twitter - Facebook - LinkedIn

top