A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 24

Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen - publicatie reflectienota met animatie

Ook voor personen met gevorderde dementie is een menswaardig en goed leven mogelijk. Palliatieve zorg kan hier een belangrijke bijdrage toe leveren. Niemand moet ondraaglijk lijden, ook niet iemand die wilsonbekwaam geworden is.

Met de regelmaat van de klok wordt het idee de wereld ingestuurd dat de bestaande euthanasiewet (2002) voor personen met dementie uitgebreid zou moeten worden. Voor hen is binnen het huidig wettelijk kader immers geen euthanasie mogelijk. Zo wil men een antwoord bieden op de vrees van veel burgers om in een toestand terecht te komen waarin ze nog meerdere jaren overleven in fysiek vrij goede conditie maar met sterk verminderde geestelijke vermogens. Begrijpelijk, maar is een contractuele vastlegging hierop een antwoord? Bv. onder de vorm van een (positieve) ‘wilsverklaring euthanasie ingeval van gevorderde dementie‘? En doet een uitbreiding van de wet niet nieuwe problemen rijzen? Anderzijds: stellen dat de huidge wet voldoet, volstaat ook niet om de bezorgde burgers gerust te stellen.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen stelt morgen, i.s.m. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, op een studienamiddag in CC Bolwerk te Vilvoorde een REFELECTIENOTA voor waarin de vele facetten van deze problematiek belicht worden. De namiddag eindigt met enkele voorzetten voor een nieuw kader voor levensbeëindiging bij personen met gevorderde dementie. Komen o.m. aan bod:

-        Het belang om tijdig met vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg te starten, veel vroeger dan nu het geval is – Wanneer is een persoon met dementie palliatief?

-        Wat is er wel nog mogelijk bij mensen met gevorderde dementie? Hoe kunnen we de autonomie van de persoon met dementie zo lang mogelijk recht doen?

-        De grens tussen het zinvolle (na)laten en het actief ingrijpen: Wanneer al dan niet stoppen, starten of voortzetten van behandelingen en hoe daar vooraf over spreken?

-        Naar een kader voor levensbeëindiging: in geval van ondraaglijk lijden, met alle betrokkenen (incl. patiënt, familie, omgeving en zorgverleners), multidisciplinair teamoverleg met inbreng van een onafhankelijke expert, onder de vorm van een voorafgaande (‘a priori’) toetsing, best op basis van vroegtijdige zorgplanning

Gebaseerd op de Richtlijn Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: www.pallialine.be

Er werd ook een ANIMATIE ontwikkeld (26’) waarin deze complexe materie op beknopte en bevattelijke wijze gepresenteerd wordt. U vindt de animatie hier terug.


Praktische informatie

Doelpubliek: zorgverleners uit de palliatieve zorg en de dementiezorg.

Locatie: CC Het Bolwerk - Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde

Datum: donderdag 25 januari van 13u00 - 17u00

Programma: vindt u hier terug

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, 0475 45 69 59 of gert.huysmans@skynet.be
Paul Vanden Berghe PhD, directeur van de Federatie, 0497 32 23 10 of paul.vanden.berghe@palliatief.be