A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

persbericht 27

8 oktober 2018

Eerste Vlaamse richtlijn euthanasie biedt goede klinische praktijk en meer rechtszekerheid

Euthanasie is in Vlaanderen duurzaam ingebed in palliatieve zorg. Wetenschappelijk onderzoek heeft dat herhaaldelijk aangetoond. De holistische aanpak van palliatieve zorg biedt de waarborg voor een sereen en evenwichtig beslissingstraject.

De eerste Vlaamse richtlijn euthanasie past volledig in dit opzet. Ze werd geschreven door een multidisciplinaire auteursgroep en richt zich tot elke hulpverlener die met euthanasievragen van meerderjarigen wordt geconfronteerd. Ze biedt ondersteuning in het hele traject, vanaf de uitklaring tot de uitvoering van een euthanasievraag. Dit met aandacht voor de wettelijke bepalingen en met handvatten voor communicatieve aspecten, medisch-technische uitvoering en nazorg.

De euthanasiewet van 2002 liet bovendien een aantal kwesties open die in de praktijk voor grote onzekerheid zorgden:

- Over het onderscheid tussen terminale en niet-terminale situaties: wat moet worden verstaan onder het begrip 'afzienbare tijd' zoals bedoeld in wettekst "die kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden"?

- Wat als de patiënt wilsonbekwaam wordt in de tijd tussen het moment dat aan de zorgvuldigheidsvereisten van de wet werd voldaan en de mogelijke uitvoering van de euthanasie?

- Welke rol kan een verpleegkundige opnemen en tot waar reikt zijn/haar aansprakelijkheid bij de uitvoering van een euthanasie?

Een onafhankelijk, pluralistisch en multidisciplinair expertcomité heeft over elk van deze vragen een advies geformuleerd voor 'good clinical practice'. Deze eensgezindheid over een vaak beladen thema is een primeur voor ons land. De richtlijn euthanasie biedt meer rechtszekerheid voor hulpverleners op het terrein en verzekert zo betere zorg voor de patiënt en zijn omgeving.

De Laat M, De Coninck C, Derycke N, Huysmans G, Coupez V. Richtlijn Uitvoering Euthanasie. Oktober 2018.


Deze richtlijn wordt morgen gelanceerd op het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout.

Raadpleeg als eerste de richtlijn euthanasie via de website www.pallialine.be of via dit bijgevoegd document.

© Katrijn Van Giel


Over onze organisatie
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als baken en ambassadeur voor alle personen in Vlaanderen die met palliatieve zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager. De Federatie streeft naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke burger en bouwt mee aan een breed maatschappelijk draagvlak hiervoor.

Contactgegevens en persaccreditatie
Dr. Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon: 0475 45 69 59 E-mail: gert.huysmans@palliatief.be

Paul Vanden Berghe PhD., directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon: 0497 32 23 10 E-mail: paul.vanden.berghe@palliatief.be