A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Researchagenda voor palliatieve zorg in Vlaanderen

Doelstelling en strategie Researchagenda

Het uitbouwen van kennis en expertise binnen de Federatie houdt onder andere in dat we trends en ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg op de voet volgen, onder andere in wetenschappelijk onderzoek over palliatieve zorg. Deze taak wordt grotendeels opgenomen in de functie Researchcoördinatie binnen de Federatie.

Binnen deze taak stellen we ons het doel om de richting van het onderzoek in de palliatieve zorg actief bij te sturen, met name door het formuleren van onderwerpen die actueel en relevant zijn voor de praktijk van de palliatieve zorg, verder benoemd als de researchagenda. De strategie om hiertoe te komen is drieledig.

We bevragen zorgverleners regelmatig naar de onderzoeksnoden in de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorgverlening. Dit levert een lijst op van onderzoeksvragen die toepasbaar zijn in wetenschappelijk onderzoek (klik hier).
Daarnaast lezen we de resultaten van onderzoek in de palliatieve zorg na op het formuleren van beleidsaanbevelingen en onderwerpen voor verder onderzoek. En tenslotte worden de maatschappelijke, politieke, sociale en culturele trends die een invloed kunnen hebben op de palliatieve zorg gevolgd, teneinde hierop te kunnen anticiperen. Samen geven zij vorm aan de researchagenda van de Federatie. 

De vragen die we hieronder formuleren zijn geen onderzoeksvragen als dusdanig, dan wel inspiratiebronnen voor verder uitgewerkt onderzoek in die richting.

ONDERWERPEN IN DE RESEARCHAGENDA: 

1. PICT
Op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid werd in 2015 in de schoot van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg en in samenwerking met de palliatieve zorgsector een tool ontwikkeld, met name de Palliative Care Indicator Tool (PICT). Dit meetinstrument identificeert in eerste instantie de palliatieve patiënt, waarbij de “surprise question” (Zou u verrast zijn als deze patiënt binnen het jaar overlijdt?) als eerste filter fungeert. In een tweede schaal wordt de ernst van de zorgnoden ingeschat. Er werden drie palliatieve statuten uitgewerkt met toenemende zorg: een “eenvoudig statuut”, een “verhoogd statuut” en een “volledig statuut”. Meer info op de website.

De onderzoeksprioriteiten die we naar voren schuiven rond dit onderwerp zijn:

2. e-Dossier Palliatieve Zorg
Er is meer en meer nood aan valide databases waarop onderzoekers hun analyses kunnen uitvoeren. De Federatie heeft hier actief op ingespeeld. Sinds 2015 wordt van alle MBE (palliatieve thuiszorg) in Vlaanderen de patiënt- en contactgegevens geregistreerd op een uniforme manier. Onder toezicht van de e-Dossier PZ vzw wordt er een onderzoeksdatabase aangemaakt uit het bestaande e-Dossier PZ waar onderzoekers extracties uit kunnen aanvragen voor onderzoeksdoeleinden (oplevering wordt verwacht in november 2017).

De onderzoeksprioriteiten die we naar voren schuiven rond dit onderwerp zijn:


3. Financiering van de zorg
Met het herzien van de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en het hertekenen van de eerstelijnszones wordt ook de palliatieve zorgsector geconfronteerd met nieuwe vraagstukken. Welke impact heeft deze hervorming op de huidige manier van werken? Biedt het huidige financieringssysteem voldoende antwoord op de huidige vragen? Welke minimum bestaffing is nodig om aan de groeiende vraag aan palliatieve zorg te kunnen beantwoorden?

De onderzoeksprioriteiten die we naar voren schuiven rond dit onderwerp zijn:

In Medicare US beschouwen ze deze nomenclatuurcode als een middel om een boost te geven aan de toepassing van palliatieve zorg en ACP.

Kankerspecialisten kunnen de levensverwachting beter inschatten wanneer er gepraat wordt over vroegtijdige zorgplanning.

4. Effect van app 'Voor ik het vergeet'
In 2016 werd de tablet applicatie ‘voor ik het vergeet’ gelanceerd voor de woonzorgcentra. Deze app wordt gebruik tijdens vroegtijdige zorgplanningsgesprekken met dementerende bewoners. Tijdens de gesprekken, die alleen met instemming van de familie gevoerd worden, proberen zorgverleners aan de hand van ondersteunend fotomateriaal, beschikbaar in de app, te achterhalen wat de bewoners wensen op het vlak van hun persoonlijke toekomstige zorg. Zo wordt er o.a. gevraagd naar hun voorkeuren op het vlak van voeding, medische zorg en locatie. De gesprekken worden ook gefilmd om ze nadien samen met de familie te bekijken en te bespreken.

De onderzoeksprioriteiten die we naar voren schuiven rond dit onderwerp zijn:Voor meer informatie: research@palliatief.be