A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Wat is palliatieve zorg?

definitie palliatieve zorg (Wereldgezondheidsorganisatie, WHO 2002)

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Dit betekent dat palliatieve zorg
•    verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen;
•    het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
•    de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
•    de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
•    een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood;
•    een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces;
•    gebruik maakt van een teamaanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families, inclusief rouwverwerking (indien nodig);
•    waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
•    vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van
      het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen

definitie palliatieve zorg voor kinderen (WHO, 2002 & IMPaCCT, 2007)

Hoewel palliatieve zorg voor kinderen nauw verbonden is aan palliatieve zorg voor volwassenen, vormt het toch een specifiek veld. De WHO definitie van palliatieve zorg voor kinderen en hun families luidt als volgt (de principes zijn ook van toepassing voor andere pediatrische chronische aandoeningen: WHO, 1998a):
•    palliatieve zorg voor kinderen is de actieve totaalzorg van het lichaam, de ziel en geest van het kind, met inbegrip van ondersteuning van de familie;
•    deze zorg start wanneer de aandoening wordt gediagnosticeerd, en loopt door ongeacht of een kind al dan niet behandeld wordt voor deze
      aandoening;
•    professionele zorgverleners moeten de fysieke, psychologische en sociale ongemakken van het kind evalueren en ze verlichten;
•    effectieve palliatieve zorg vereist een brede multidisciplinaire benadering die zich ook richt naar de familie en die gebruik maakt van beschikbare
      bronnen in de maatschappij. Palliatieve zorg kan succesvol ingezet worden, ook al zijn de middelen beperkt;
•    palliatieve zorg kan aangeboden worden in gespecialiseerde zorginstellingen, in gezondheidsvoorzieningen in de  eerste lijn, en bij de kinderen thuis.

Deze definitie van pediatrische palliatieve zorg werd overgenomen door IMPaCCT ( International Meeting for Palliative Care in Children, Trento). De IMPaCCT groep beschreef in 2007 o.a. volgende zaken meer in detail: (1) het verschil tussen levensbeperkende of levensbedreigende aandoeningen;  (2) welke kinderen en jongeren in aanmerking komen voor palliatieve zorg; (3) de noden van het specifieke veld; en de (4) kernstandaarden van palliatieve zorg voor kinderen. Voor meer informatie klik hier.

(IMPACCT (2007). IMPaCCT: standards for paediatric palliative care in Europe. European Journal of Palliative care, 14(3), 109-114.)

Wie is palliatieve patiënt?

definitie de palliatieve patiënt (KCE rapport)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE rapport 115A, 2009) stelt op basis van onderzoek volgende omschrijving van de palliatieve patiënt voor:
‘een patiënt die lijdt aan een ongeneeslijke, progressieve, levensbedreigende ziekte, zonder enige mogelijkheid tot remissie, stabilisatie of beheersing van deze ziekte’.

(Keirse E, Beguin C, Desmedt M, Deveugele M, Menten J, Simoens S, Wens J, Borgermans L, Kohn L, Spinnewijn B, Cardinael A, Kutten B, Vanden Berghe P, Paulus D. Organisatie van palliatieve zorg in België. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2009. KCE reports 115A (D/2009/10.273/40)